Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.lako.sklep.pl

 

 

I. Wstęp

 1. Sklep Internetowy lako.sklep.pl prowadzony jest przez LAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu (ul. Wrzosowa 10, 32-340 Wolbrom), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333853, NIP 6372149606, REGON 120983372, , e-mail: lako@lako.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego lako.sklep.pl i określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient korzystający ze Sklepu zna i akceptuje treść Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie:
  – naruszał Regulaminu,
  – podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  – naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
  – dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn. Klient związany jest treścią Regulaminu aktualną w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć  w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego lako.sklep.pl;
 2. Sklep – Sklep Internetowy lako.sklep.plprowadzony przez LAKO Sp. z o.o.;
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka, oraz określenie pozostałych warunków sprzedaży, w szczególności dostawy i płatności;
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru oraz sposób dostawy;
 5. Sprzedawca – LAKO K Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu;
 6. Klient – przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) lub konsument, który dokonuje Zamówienia w Sklepie;
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym składająca Zamówienie i nabywająca Towar w Sklepie;
 8. Towar – produkty, w szczególności oprawy oświetleniowe, jak również ich części.

 

III. Korzystanie ze Sklepu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu są następujące:
  – urządzenie z dostępem do Internetu oraz dowolną przeglądarką internetową,
  – aktywne konto e-mail,
  – włączona obsługa plików cookies.
 2. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za prawdziwość i treść przekazanych do Sklepu danych, w szczególności tych, na podstawie których wystawiony będzie dokument zakupu (faktura) oraz danych wskazanych do wysyłki zamówienia (adres i dane osoby kontaktowej). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie dokumentów lub wysyłkę Towaru, które zostaną dokonane zgodnie z danymi podanymi przez Klienta, nawet jeśli są one błędne.
 3. Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych danych, wymaganych przez Sklep złożenia Zamówienia i wystawienia faktury.

 

 IV. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonywać zakupu Towarów. Towary w sklepie są nowe. Są to oprawy oświetleniowe produkcji LAKO Sp. z o.o.
 2. Dostawa Towarów ze Sklepu odbywa się tylko na terenie RP.
 3. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu umożliwienie Klientowi wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń modelu Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnień Sprzedającego.

 

V. Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia, należy:

 1. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz po sprawdzeniu koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu na który ma nastąpić dostawa Towaru,
 3. Zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”,
 4. Aby sfinalizować zamówienie, Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem VI pkt.1
 6. Złożenie Zamówienia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail, bezpośrednio po wysłaniu przez Klienta Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą dostarczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia Zamówienia w postaci faktury pro-forma, przez wiadomość elektroniczną e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.
 7. Klient będzie informowany mailowo o postępach w realizacji jego Zamówienia.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 9. Sprzedający ani Sklep nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 10. Zamówione Towary zostaną dostarczone po opłaceniu całkowitej ceny Zamówienia.

 

VI. Płatność i dostawa

 1. Płatności za Zamówienia są przyjmowane wyłącznie w formie przelewu, na wskazany rachunek bankowy Sklepu podany w fakturze pro-forma, przesłanej na adres e-mail oraz zawarty w regulaminie. Termin płatności wynosi 7 dni. Realizacja zamówienia odbywa się po otrzymaniu płatności przez Sklep.
 2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Termin realizacji Zamówienia jest wskazany w opisie Towaru.
 4. Sposób dostawy Zamówienia ustala Sprzedawca.

 

VII. Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania do wysyłki.
 2. Po zrealizowaniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Umowa nie może być prawidłowo zrealizowana. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone Klientowi w terminie 7 dni od wysłania do Klienta Potwierdzenia Zamówienia, w tej samej formie.
 2. Zamówienie nie opłacone w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia, jest anulowane.
 3. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w terminie 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy Potwierdzenia Zamówienia, w tej samej formie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 poniżej.
 4. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie (wydania przez kuriera, podpisania listu przewozowego), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztu odesłania Towaru.
 5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uznaje się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentao odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jednakże, jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz (np. Towar zniszczony, uszkodzony).
 8. Wszelkie zwroty płatności, w związku z odstąpieniem od Umowy, realizowane są na rachunek, z którego dokonano zapłaty.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (sprzedaż na zamówienie).

 

IX. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Klienci będący Konsumentami, mają możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży ograniczona jest do szkody rzeczywistej Klienta, z wyłączeniem utraconych korzyści, jednak nie wyższej niż wartość Towaru, będącego przedmiotem umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w stosunku do stron umowy.

 

X. Gwarancja

 1. Towary w Sklepie objęte są gwarancją producenta, na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej LAKO Sp. z o.o., które stanowią załącznik nr 2, z zastrzeżeniem, że dla Klientów będących Konsumentami, wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

XI. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i polityka prywatności, znajdują się w Polityce prywatności, która stanowi załącznik nr 3.

 

XII. Sąd właściwy i pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory powstałe na gruncie Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Dla Klientów będących Konsumentami, dostępne są pozasądowe formy rozstrzygania sporów, szczegóły znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. Również dla Konsumentów, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu EU (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie. Regulamin dostępny jest również w wersji PDF, a więc w sposób który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowymi, niewadliwymi postanowieniami.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 2. Karta gwarancyjna Sp. z o.o.,
 3. Polityka prywatności.