Karta gwarancyjna

 1. LAKO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzosowej 10 w Wolbromiu (32-340) – dalej zwana „Producentem” lub „Gwarantem” – udziela gwarancji na sprzedane oprawy oświetleniowe. Zasady gwarancji określa niniejsza karta gwarancyjna. Termin gwarancji na oprawy wynosi 24 miesiące, a początek jego biegu będzie liczony od daty sprzedaży opraw. Datę sprzedaży opraw ustala się na podstawie faktury VAT za zakupione oprawy (w razie wątpliwości z datę sprzedaży należy uważać datę wystawienia faktury VAT). W okresie gwarancji Gwarant usunie wady fizyczne oprawy oświetleniowej lub – jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub pociąga za sobą znaczne koszty – dostarczy nową oprawę wolną od wad, jeżeli zostanie powiadomiony o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.
 2. Zgłoszenia wady dokonuje się bezpośrednio u Gwaranta, nr tel. 032/6440400, lub e-mail: lako@lako.pl
 3. Przy zgłoszeniu wady należy podać oznaczenie kodowe oprawy, datę zakupu oraz oznaczenie i nr dokumentu zakupu.
 4. W zależności od rodzaju wady Gwarant zdecyduje czy naprawa/wymiana powinna odbyć się poprzez odesłanie opraw do zakładu Gwaranta (Wrzosowa 10, Wolbrom), czy przedstawiciele Gwaranta dokonają naprawy/wymiany w miejscu wskazanym przez posiadacza opraw.
 5. Jeżeli Gwarant zdecyduje, że realizacja uprawnień wynikających z gwarancji jakości ma odbyć się poprzez odesłanie opraw do zakładu Gwaranta (Wrzosowa 10, Wolbrom) posiadacz opraw powinien na swój koszt przesłać do siedziby Gwaranta wadliwe oprawy oświetleniowe.
 6. W przypadku uznania przez Gwaranta, że reklamacja jest zasadna, Gwarant dokona naprawy/wymiany opraw.
 7. Naprawa lub wymiana zostanie przez Gwaranta wykonana w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia przystąpienie do usuwania wady. Do terminu podanego w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresu, gdy oprawy są przesyłane do zakładu Gwaranta oraz okresu, w którym oprawy są odsyłane przez Gwaranta na adres wskazany przez posiadacza opraw. Za odesłanie opraw odpowiedzialny jest Gwarant.
 8. Po dokonaniu naprawy lub wymiany, Producent prześle na swój koszt, na adres wskazany przez posiadacza opraw , wolne od wad oprawy, które zostaną zamontowane na jego koszt.
 9. W przypadku, gdy Gwarant uzna, że reklamacja nie jest zasadna, odeśle reklamowane oprawy na adres wskazany przez posiadacza opraw, bez dokonywania naprawy lub wymiany. Koszt odesłania opraw na adres wskazany przez posiadacza opraw, pokrywa w takiej sytuacji posiadacz opraw. Gwarant może także, na wniosek zgłaszającego, dokonać w takiej sytuacji odpłatnego usunięcia wady.
 10. W przypadku, gdy Gwarant podejmie decyzję, że realizacja uprawnień z tytułu gwarancji odbywa się poprzez przyjazd przedstawicieli Gwaranta do miejsca wskazanego przez posiadacza opraw, termin na wymianę/usunięcie wad (5 dni kalendarzowych) jest liczony od momentu dokonania zgłoszenia wady. Jeżeli po przyjeździe przedstawicieli Gwaranta na miejsce zgłoszonej reklamacji, zostanie stwierdzony brak uprawnień do usunięcia wady w ramach gwarancji, zgłaszający wadę pokrywa koszty jakie poniósł Gwarant (koszty dojazdu pracowników). Gwarant może także, na wniosek zgłaszającego, dokonać w takiej sytuacji odpłatnego usunięcia wady.
 11. Warunkiem dokonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej jest przestrzeganie poniższych zaleceń:
  – plomby gwarancyjne nie mogą nosić śladów uszkodzenia, zgłaszający posiada oryginał dowodu zakupu;
  – przestrzeganie warunków i zasad prawidłowej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem produktu;
  – przestrzeganie zasad dotyczących podłączenia zasilania elektrycznego, jego parametrów jak i odpowiedniego zabezpieczenia wydzielonych obwodów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami oraz instrukcją obsługi;
  – niezwłoczna wymiana uszkodzonych źródeł światła na nowe o parametrach zgodnych z oznaczeniem na produkcie; w przypadku świetlówek liniowych T8 podłączonych w układ ze statecznikami konwencjonalnymi (dławikami) i zapłonnikami (starterami) przy wymianie świetlówki wymagana jest wymiana również zapłonnika (startera);
  – nie dokonywanie żadnych zmian w instalacji wewnętrznej oprawy;
  – sprawdzanie przy odbiorze opraw od Gwaranta stanu wszystkich opraw, a w przypadku zauważonych wad natychmiastowe zgłoszenie ich Gwarantowi;
  – czyszczenie powierzchni rastrów i dyfuzorów właściwymi środkami.
 1. Gwarancja nie obejmuje:
  – uszkodzeń opraw, powstałych po ich sprzedaży w wyniku niewłaściwego użytkowania tzn. niewłaściwego przechowywania, niewłaściwej instalacji, napraw we własnym zakresie, samowolnych zmian, przeróbek wewnętrznej instalacji elektrycznej oprawy jak i konstrukcji obudowy; wad lub uszkodzeń powstałych na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna lub innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska, lub spowodowanych przez źródła zasilania o niestabilnym napięciu;
  – kosztów związanych z montażem i demontażem opraw oraz innych kosztów poniesionych przez klienta w związku z reklamacją;
  – uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku transportu i wyładunku;
  – materiałów eksploatacyjnych, ulegających naturalnemu zużyciu, takich jak źródła światła, zapłonniki, przysłony-dyfuzory, plexy i inne;
  – czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, itp. do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 1. Wykonanie napraw gwarancyjnych poświadcza się sporządzeniem protokołu naprawy.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Producenta ograniczona jest do wartości opraw, z których szkoda wyniknęła.
 3. Wyłącza się inne roszczenia z tytułu gwarancji jakości niż opisane w niniejszej karcie gwarancyjnej.